Vítejte v našem Parku praještěrů!

Právě teď pro Vás začíná cesta do dávné minulosti. Abyste si hodiny strávené v našem parku mohli bezstarostně vychutnat, prosíme Vás, buďte ohleduplní a opatrní. To znamená především převzít zodpovědnost za sebe i jiné a myslet na pravidla slušného chování.

Návštěvní řád, který musí dodržovat každý návštěvník, nabývá platnosti při vstupu do parku a na k němu patřící parkoviště.

 1. Parkování

  1.1 Na našem parkovišti platí pravidla a značky pravidel silničního provozu.

  1.2 Dbejte pokynů členů ostrahy parkoviště nebo pověřených zaměstnanců, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost provozu na parkovišti. Parkujte jen v prostoru vymezeném pro parkování. Pokud Vaše vozidlo parkuje mimo vyznačené plochy a omezuje tím provoz parkoviště, může být na Vaše riziko a náklady odtažené.

  1.3 Při opouštění Vašeho vozidla dbejte na to, aby byla všechna okna i dveře zamčené a nenechávejte ve vozidle žádné cenné předměty. Za krádež nebo poškození Vašeho vozidla neposkytujeme žádnou náhradu. To platí i při škodách způsobené bouří, ohněm, kroupami, explozí a jinými neobvyklými událostmi. Nahrazení škody na vozidle vzniká, pokud jsou způsobené hrubou nedbalostí personálu Parku praještěrů.

 2. Vstupenky

  2.1 Vstup do prostoru parku je povolen pouze s platnou vstupenkou vyznačenými vchody pro návštěvníky.

  2.2 Celodenní vstupenky jsou platné pouze v den nákupu.

  2.3 Děti mladší 12 let mohou do parku vstoupit pouze v doprovodu dospělé osoby.

  2.4 Rodinné vstupenky se vydávají pouze rodinnám v příbuzenském vzahu.

  2.5 Osobám, které jsou pod vlidem drog nebo alkoholu, nebude povolen vstup do parku a mohou být z prostoru parku vykázány.

 3. Všeobecné bezpečnostní předpisy

  3.1 Psi jsou vítanými hosty, musí se ale pohybovat pouze na vodítku. Žádáme Vás, nasaďte z bezpečnostních důvodů velkým psům náhubek a používejte psí hygienické pytlíky a odpadkové koše, které jsou rozmístěné po parku.

  3.2 Park je v zájmu dětí a bezpečnosti nekuřáckou zónou. Kouření je povoleno pouze ve speciálně označených zónách.

  3.3 V prostorách parku není povoleno vlastnit a nosit zbraň nebo nebezpečné předměty (pistole, nože, řetězy, boxery atd.).

  3.4 Je ve vlastním zájmu sledovat a dodržovat pokyny personálu.

  3.5 Z bezpečnostních důvodů není povolena jízda na kole, bruslích, skatebordu, saních apod.

 4. Používání zařízení a atrakcí v parku

  4.1 Při výpadku proudu následkem bouřky, vichřice nebo jiné události a tím omezení provozu zařízení a atrakcí, nebude vrácené vstupné do parku. To platí také při uzavření určitých zařízení z důvodů oprav, zvýšeného nebezpečí a nepříznivých povětrnostních podmínek (bouřka, vichřice, silný déšť apod.).

  4.2 Chtěli bychom Vás upozornit na to, že modely dinosaurů neslouží k lezení, při kterém může dojít k vážnému poškození plastik (zlomení drápů, zubů, končetin nebo poškození barvy). Za přesto vzniklé škody z nedbalosti a nedodržení pravidel, nemůžeme převzít zodpovědnost.

 5. Používání hřiště

  5.1 Používání hřiští, hracích koutů a veškerých zařízení je na vlastní nebezpečí.

  5.2 Podle DIN předpisů nesmí děti při používání hřišť a atrakcí nosit cyklistické helmy.

 6. Dohled

  Upozorňujeme všechny rodiče a doprovázející osoby (např. také ze skupin), aby pečlivě dohlíželi na své děti (skupiny). Dohlížející osoby a rodiče nesou zodpovědnost za všechny škody, které vzniknou.

 7. Vyloučení odpovědnosti

  7.1 Park nezodpovídá za přinesené předměty a jakékoliv škody, které vznikají z hrubého a nedbalého porušení povinnosti uživatele nebo z úmyslného nebo hrubého porušení povinnosti zákonného zástupce nebo spolupachatele uživatele.

  7.2 Pokud objevíte zdroj nebezpečí, sdělte to, prosím, našemu personálu v budově pokladny.

 8. Hlášení škod

  Dojde-li v areálu parku ke škodám, nebo existuje důvod, že k události za určitých okolností později dojde, oznamte to při opouštění areálu parku našemu personálu v budově pokladny. Nenastanou-li do této doby žádné škody hlášení, jsou nároky na odškodnění vyloučené.

 9. Filmování a fotografování

  Fotografování a používání kamer, kromě k soukromým účelům, je povoleno s písemným souhlasem managementu.

 10. Oprávnění

  Park praještěrů je oprávněn vykázat osoby, které jednají proti návštěvnímu řádu, nebo které se v areálu parku pohybují bez platné vstupenky. V případě neplatné nebo žádné vstupenky je osoba povinna uhradit vstupné.