This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Návštěvní řád našeho volnočasového parku

Vítejte v našem Parku praještěrů!

Právě teď pro Vás začíná cesta do dávné minulosti. Abyste si hodiny strávené v našem parku mohli bezstarostně vychutnat, prosíme Vás, buďte ohleduplní a opatrní. To znamená především převzít zodpovědnost za sebe i jiné a myslet na pravidla slušného chování.

Návštěvní řád, který musí dodržovat každý návštěvník, nabývá platnosti při vstupu do parku a na k němu patřící parkoviště.

 1. Parkování

  1.1 Na našem parkovišti platí pravidla a značky pravidel silničního provozu.

  1.2 Dbejte pokynů členů ostrahy parkoviště nebo pověřených zaměstnanců, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost provozu na parkovišti. Parkujte jen v prostoru vymezeném pro parkování. Pokud Vaše vozidlo parkuje mimo vyznačené plochy a omezuje tím provoz parkoviště, může být na Vaše riziko a náklady odtažené.

  1.3 Při opouštění Vašeho vozidla dbejte na to, aby byla všechna okna i dveře zamčené a nenechávejte ve vozidle žádné cenné předměty. Za krádež nebo poškození Vašeho vozidla neposkytujeme žádnou náhradu. To platí i při škodách způsobené bouří, ohněm, kroupami, explozí a jinými neobvyklými událostmi. Nahrazení škody na vozidle vzniká, pokud jsou způsobené hrubou nedbalostí personálu Parku praještěrů.

 2. Vstupenky

  2.1 Vstup do prostoru parku je povolen pouze s platnou vstupenkou vyznačenými vchody pro návštěvníky.

  2.2 Celodenní vstupenky jsou platné pouze v den nákupu.

  2.3 Děti mladší 12 let mohou do parku vstoupit pouze v doprovodu dospělé osoby.

  2.4 Rodinné vstupenky se vydávají pouze rodinnám v příbuzenském vzahu.

  2.5 Osobám, které jsou pod vlidem drog nebo alkoholu, nebude povolen vstup do parku a mohou být z prostoru parku vykázány.

 3. Všeobecné bezpečnostní předpisy

  3.1 Psi jsou vítanými hosty, musí se ale pohybovat pouze na vodítku. Žádáme Vás, nasaďte z bezpečnostních důvodů velkým psům náhubek a používejte psí hygienické pytlíky a odpadkové koše, které jsou rozmístěné po parku.

  3.2 Park je v zájmu dětí a bezpečnosti nekuřáckou zónou. Kouření je povoleno pouze ve speciálně označených zónách.

  3.3 V prostorách parku není povoleno vlastnit a nosit zbraň nebo nebezpečné předměty (pistole, nože, řetězy, boxery atd.).

  3.4 Je ve vlastním zájmu sledovat a dodržovat pokyny personálu.

  3.5 Z bezpečnostních důvodů není povolena jízda na kole, bruslích, skatebordu, saních apod.

 4. Používání zařízení a atrakcí v parku

  4.1 Při výpadku proudu následkem bouřky, vichřice nebo jiné události a tím omezení provozu zařízení a atrakcí, nebude vrácené vstupné do parku. To platí také při uzavření určitých zařízení z důvodů oprav, zvýšeného nebezpečí a nepříznivých povětrnostních podmínek (bouřka, vichřice, silný déšť apod.).

  4.2 Chtěli bychom Vás upozornit na to, že modely dinosaurů neslouží k lezení, při kterém může dojít k vážnému poškození plastik (zlomení drápů, zubů, končetin nebo poškození barvy). Za přesto vzniklé škody z nedbalosti a nedodržení pravidel, nemůžeme převzít zodpovědnost.

 5. Používání hřiště

  5.1 Používání hřiští, hracích koutů a veškerých zařízení je na vlastní nebezpečí.

  5.2 Podle DIN předpisů nesmí děti při používání hřišť a atrakcí nosit cyklistické helmy.

 6. Dohled

  Upozorňujeme všechny rodiče a doprovázející osoby (např. také ze skupin), aby pečlivě dohlíželi na své děti (skupiny). Dohlížející osoby a rodiče nesou zodpovědnost za všechny škody, které vzniknou.

 7. Vyloučení odpovědnosti

  7.1 Park nezodpovídá za přinesené předměty a jakékoliv škody, které vznikají z hrubého a nedbalého porušení povinnosti uživatele nebo z úmyslného nebo hrubého porušení povinnosti zákonného zástupce nebo spolupachatele uživatele.

  7.2 Pokud objevíte zdroj nebezpečí, sdělte to, prosím, našemu personálu v budově pokladny.

 8. Hlášení škod

  Dojde-li v areálu parku ke škodám, nebo existuje důvod, že k události za určitých okolností později dojde, oznamte to při opouštění areálu parku našemu personálu v budově pokladny. Nenastanou-li do této doby žádné škody hlášení, jsou nároky na odškodnění vyloučené.

 9. Filmování a fotografování

  Fotografování a používání kamer, kromě k soukromým účelům, je povoleno s písemným souhlasem managementu.

 10. Oprávnění

  Park praještěrů je oprávněn vykázat osoby, které jednají proti návštěvnímu řádu, nebo které se v areálu parku pohybují bez platné vstupenky. V případě neplatné nebo žádné vstupenky je osoba povinna uhradit vstupné.